Statistieken over de geestelijk gezondheidszorg

Statistieken over centra voor geestelijke gezondheidszorg (CGG)

De 20 centra voor geestelijke gezondheidszorg (zie ook politieke context) werkzaam in het Vlaamse en Brusselse Gewest zijn verplicht om een aantal kenmerken van cliënten en activiteiten te registreren voor de Vlaamse overheid (decreet van 18 mei 1999 betreffende de geestelijke gezondheidszorg: zie juridische context). Maandelijks stuurt elk centrum deze gegevens naar het Agentschap Zorg en Gezondheid. In deze gegevens staan enkel anonieme gegevens (er staan dus geen namen of adressen van cliënten of personeelsleden in). Aan de hand van deze gegevens stelt het Agentschap Zorg en Gezondheid statistieken en tabellen samen, om de toestand en evolutie van de Geestelijke Gezondheidszorg in kaart te brengen.

Deze cijfers worden door het het Agentschap Zorg en Gezondheid jaarlijks gebundeld in één rapport:

Deze rapporten bevatten volgende cijfers:

 • Leeftijd en geslacht van de cliënten
 • In welke streken wonen de meeste/de minste cliënten van een CGG?
 • Leefsituatie en beroep cliënten CGG
 • Hoe komen jongeren terecht bij een CGG?
 • Hoe komen volwassenen terecht bij een CGG?
 • Hoe komen ouderen terecht bij een CGG?
 • Met welke problemen komen cliënten naar een CGG?
 • Hoe lang moet een cliënt wachten op een behandeling bij een CGG?
 • Hoe lang duurt een behandeling bij een CGG?
 • Welke activiteiten vinden plaats tijdens een zorgperiode in een CGG?
 • Hoe eindigen zorgperiodes in een CGG?
 • Personeelscijfers van CGG's

In de boven gerefereerde rapporten voor het jaar 2007 en 2008 worden deze cijfers enkel in grafieken voorgesteld, en bevat geen of weinig tabellen.

Voor het jaar 2009 zijn deze cijfers ook reeds gepubliceerd op de site van het Agentschap Zorg en Gezondheid, en kan men voor elk van deze gegevens het bijhorende Excel bestand met tabel en grafiek downloaden (via http://www.zorg-en-gezondheid.be/Cijfers/Zorgaanbod-en-verlening/Geestelijke-gezondheidszorg/Cijfers-over-centra-voor-geestelijke-gezondheidszorg/).

Senatoren kunnen bondige schriftelijke vragen stellen aan een federaal minister of staatssecretaris. Vragen en antwoorden worden gepubliceerd op de website van de Senaat. Zo werden er in 2008 aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid cijfers gevraagd over de uitgaven en aantal beschikbare bedden psychiatrische verzorgingstehuizen en beschut wonen. Het antwoord kun je hier vinden.

De geestelijke gezondheidszorg in Nederland in tabellen

Ook in Nederland zijn de GGZ-instellingen (GGZ = geestelijke gezondheidszorg) verplicht om informatie over de diagnose, de aard en de duur van een behandeling per patiënt te registreren. Zo is "GGZ in tabellen" een verzameling tabellen met cijfers over verschillende aspecten van de geestelijke gezondheidszorg (GGZ), uitgebracht in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van Nederland. Dit document bevat geen grafieken, maar enkel tabellen met cijfers over de volgende aspecten van de GGZ:

 • Het vóórkomen van psychische stoornissen
 • Zorggebruik
 • Zorgaanbod (capaciteit en productie)
 • Kosten en financiering

Statistieken over depressies en zelfdoding

Statistieken over zelfbeschadigend gedrag