Psychiatrisch Centrum Dr. Guislain

Website

Hier vind je de link naar de wibsite: http://www.guislain.be/index.htm

Doelstelling

Het P.C. Dr Guislain is een hedendaagse instelling die zich continu blijft ontwikkelen. Zelfs in de moderne tijden van nu behoud het P.C. Dr Guislain zijn respect voor haar geschiedenis en blijft het zich steeds aanpassen aan de noden van nu en de maatschappelijke verwachtingen.

Een aantal duidelijke doelstellingen van het P.C. Dr Guislain:

 • aanbieden van een individuele behandeling
 • differentiatie van de zorgverleningsvormen en – modaliteiten
 • aandacht voor re - integratie, nazorg en follow-up
 • aandacht voor verstandelijke handicap en bijkomende psychiatrische problematiek
 • aandacht voor en deelname aan projecten

Visie

Zorgzaam en deskundig

Op deze manier zetten wij ons in om een optimale behandeling te realiseren waarbinnen mogelijkheden tot ontplooiing gecreëerd worden voor mensen met een psychische stoornis.

Onze aandacht daarbij gaat vooral naar mensen die langdurig ziek zijn en waarbij het ingewikkeld verloopt.

We vertrekken hierbij altijd vanuit een christelijke visie op de mens en de maatschappij. Deze visie zet ons ertoe aan om in elke mens, hoe ziek deze ook mag zijn, een naaste te herkennen.

Toelichting

 • Zorgzaam en deskundig

Het gaat hier niet alleen om 'wat' we doen maar ook 'hoe' we het doen. Het gaat er ons niet alleen om de basisverwachtingen in te lossen maar om op een deskundige manier diepagaander te gaan werken.
Eigenlijk is het een geheel van ervaring, kennis, vaardigheden,… die de cultuur va het P.C. Dr. Guislain uitmaken.
Het is niet de bedoeling om dit enkel te zien binnen ons denken maar evengoed in ons handelen.

Patiëntgerichte en veilige zorg door middel van:

- creëren van een patiënt veiligheidscultuur
- cultuur van betrokkenheid
- participatief leiderschap
- samenwerking van verschillende teams
- samenwerken in team
- emancipatorisch personeelsbeleid
- een optimale materiële omkadering

 • Aandacht voor mensen die langdurig ziek zijn

Er wordt van elke hulpverlener verwacht dat hij ‘zorgzaam en deskundig’ aanwezig blijft in de leefwereld van de patiënt.

Concreet betekent dit o.a. dat we investeren in:

- deskundige uitbouw voor specifieke doelgroepen
- de uitwerking van een psychosecircuit met als rode draad een specifieke opvang die zich onderscheidt door kwaliteitvan aanwezigheiden op zoek gaan naar nieuwe uitdagingen
- voorkomen van sociale vervreemding
- de vorming van zorgcircuits en netwerken

 • Een naaste herkennen in elke mens.

In iedere mens, hoe ziek deze ook is, een medemens herkennen (verwijzing naar de evangelische waarde).
Doorheen het beeld van de naaste worden wij opgeroepen om respect en waardering op te brengen voor datgene wat méér is in de mens.

Concreet betekent dit o.a. dat we binnen ons centrum bewust aandacht besteden aan:

- het transcendente of datgene wat meer is en tegelijkertijd mysterie blijft
- de spiritualiteit van Petrus Jozef Triest en de Missie van de Broeders van Liefde
- verdieping en integratie van zowel medische, therapeutische als evangelische waarden
- pastorale zorg
- de sociale dimensie van het bestaan
- ethisch overleg

 • Verwachtingen van de medewerkers:

Respect tonen voor alle mensen met elk hun problematiek. Meer zijn dan louter therapeut, arts, verpleegkundige,… maar ook behartiger van alle patiënten.

De volledige visie kan u in PDF bestand raadplegen via volgende link: http://www.guislain.be/downloads/visietekst.pdf

Achtergrondinformatie

Algemeen

Psychiatrisch Centrum Dr. Guislain te Gent omvat, verspreid over 5 campussen:

- een algemeen psychiatrisch ziekenhuis
- een uitgebreide poliklinische werking
- een psychiatrisch verzorgingstehuis

pcguislain.jpg

Daarnaast biedt het eveneens de mogelijkheid aan tot Beschut Wonen.
We streven ernaar om dit ruim behandel - en begeleidingsaanbod optimaal af te stemmen op de zorgvraag van de patiënt, de bewoner en zijn omgeving.

Als voorziening van de Broeders van Liefde vertrekken we vanuit een duidelijk omschreven missie en een hedendaagse benadering van de geestelijke gezondheidszorg.

Het Psychiatrisch Centrum Dr. Guislain biedt aan patiënten en bewoners een flexibel en ruim therapeutisch aanbod, dat ook is afgestemd op de gezinsleden.
Door middel van een geïndividualiseerde behandeling beogen we voor elke patiënt/bewoner het hoogst mogelijke therapeutisch resultaat en het meest haalbare niveau van reïntegratie.

Sinds het ontstaan van het centrum heeft de geestelijke gezondheidszorg een grote evolutie doorgemaakt die in het ziekenhuis tot een gedifferentieerd aanbod van bij elkaar aansluitende specialismen en benaderingswijzen leidde.
Vandaag is het Psychiatrisch Centrum Dr. Guislain een moderne zorgvoorziening waar, voor verscheiden psychiatrische problemen, gespecialiseerde behandelmilieus aangeboden worden.

Meestal gebeuren de verwijzingen via de huisarts, maar ook via het aanmeldpunt kan u beroep doen op het ziekenhuis. Zowel ambulant of in de polikliniek, maar ook via opname- en behandeleenheden kan aan uw klachten gewerkt worden.

Wij verwijzen ook graag naar de pagina ‘Links’ waar u nog meer informatie vindt over onze organisatie en partnerorganisaties, over andere mogelijkheden van hulpverlening in de geestelijke gezondheidszorg, en over de patiëntenvereniging

Organogram

Klik op onderstaande link om een overzicht te krijgen van het organogram:

http://www.guislain.be/downloads/organogram.pdf

Vrijwillegers

Vrijwilligers zijn onmisbaar in de zorgverlening. Zij staan als waardevolle partners naast de verpleegkundige en therapeutische aanpak binnen het dagdagelijkse zorgaanbod.

Vrijwilligers die actief zijn in ons psychiatrisch centrum vervullen een belangrijke rol. Ze geven een meerwaarde aan het verblijf en de behandeling van de patiënten/bewoners en nemen taken op zich waar zonder hen te weinig tijd aan kan besteed worden.

Een beknopt overzicht van de mogelijkheden tot vrijwilligerswerk binnen het P.C. Dr. Guislain:

 • Begeleiding

Samen met professionele hulpverleners begeleidt u een uitstap of vrijetijdsactiviteit van een groep patiënten/bewoners.

 • Ontspanning

De ontspanningsactiviteiten ondersteunen.

 • Atelier

Creatieve mogelijkheden en/of handvaardigheden die u wenst te delen met een groep patiënten/bewoners.

 • Tijdsinvestering

Het aantal uren dat u wenst te investeren in het vrijwilligerswerk kiest u zelf.
Enkele momenten per jaar of een wekelijks engagement, het kan allemaal.
In overleg met de lokaal verantwoordelijke maken we van bij de start graag samen hierover concrete afspraken.

 • Wat bieden wij u als vrijwilleger

Als vrijwilliger bent u verzekerd voor de verplaatsing van en naar ons centrum, alsook voor uw activiteiten tijdens uw aanwezigheid.

 • Verwachtingen naar u toe

Een warm-menselijk hart voor de patiënten/bewoners. Het nakomen van gemaakte afspraken is hierbij een teken van respect.

Historiek

Hoe morgen gisteren geschreven werd: het Psychiatrisch Centrum Dr. Guislain gesitueerd:

Het actuele Psychiatrisch Centrum Dr. Guislain is in 1997 ontstaan door een fusie tussen het toenmalig Neuropsychiatrisch Centrum Sint-Alfons en het Psychiatrisch Centrum Dr. Guislain. Samen staan deze voorzieningen voor meer dan 300 jaar zorg en inzet voor mensen met psychisch lijden. In de loop der jaren zijn talloze mensen er met liefde en deskundigheid ontvangen, verpleegd en behandeld.

Beide voornoemde ziekenhuizen werden in het midden van de negentiende eeuw opgericht door kanunnik Petrus Jozef Triest, de inspirerende stichter van de Broeders Van Liefde en dit op aandringen van diens tijdsgenoot én pionier in de geestelijke gezondheidszorg professor Dr. Jozef Guislain, die trouwens de eerste hoofdgeneesheer van beide Gentse centra was.

In 1842 namen de Broeders Van Liefde het initiatief tot de oprichting van het 'Maison de Repos dites Le Strop' (Neuropsychiatrisch Centrum St.-Alfons) teneinde gegoede burgers psychiatrische zorg aan te bieden. In 1857 werd dan het Psychiatrisch Centrum Dr. Guislain opgericht teneinde er op last van de Commissie van de Godshuizen en Gasthuizen vooral armlastige patiënten op te nemen. De naoorlogse democratisering met de uitbouw van het sociaal zekerheidssysteem heeft dit verschil tussen beide ziekenhuizen en de oorspronkelijke bestaansgrond uitgevlakt en tot een historisch gegeven herleid.

guislain_triest.jpg

De uitstraling van het werk van professor Dr. Jozef Guislain binnen beide ziekenhuizen, maar ook breder, meer bepaald voor de uitbouw van de geestelijke gezondheidszorg in België, kan moeilijk overschat worden. Voor de naamgeving van het fusieziekenhuis werd daarom ook resoluut gekozen voor de naam van de eerste hoofdgeneesheer en medestichter van deze beide Gentse ziekenhuizen.

Het fundament, waarop deze twee ziekenhuizen gebouwd werden, is de bijbels- christelijke traditie, waarbij ieder mens, hoe ziek hij ook mag zijn, een kind van God is, en dus respect, optimale zorg en een liefdevolle benadering verdient. Dit gedachtegoed blijft ook vandaag, in het huidige Psychiatrisch Centrum Dr. Guislain, de grondslag van het handelen uitmaken. Psychisch lijdende mensen zo liefdevol en zo deskundig mogelijk dienstig zijn, blijft de zin en het doel van alle denken en handelen.

Met Professor Dr. Jozef Guislain en de Broeders van Liefde werd een beweging ingezet, die vooruitgang heeft geboekt en menswaardiger condities heeft gerealiseerd voor personen met psychische problemen.
Deze opdracht blijft ook vandaag erg actueel. Zo daagt de psychiatrische thuiszorg ons vandaag bijvoorbeeld uit om in de lijn van kanunnik Petrus Jozef Triest en professor Dr. Jozef Guislain verder te bouwen aan de meest geschikte behandeling in de best mogelijke omstandigheden.

Bespreking volgens het tekstkritiekmodel

Herstellingskritiek

Op de site kan je allerhande informatie terug vinden. De mensen die zich engageren voor deze organisatie zijn artsen, verpleegkundigen,… De site wordt regelmatig geupdate met verslagen waardoor u steeds op de hoogte blijft.

Oorsprongskritiek

Het is een site die kadert in het onderwerp voor personen met psychische stoornissen en het biedt eveneens de mogelijkheid tot beschut wonen. Op de site vind je de verschillende contactpunten terug van de verschillende campussen waar je terecht kan met al je vragen.
De site bevat ook een aantal links naar andere organisaties die van belang kunnen zijn.

Interpretatie

De site probeert zoveel mogelijk informatie te geven over de instelling zelf. Wie ze zijn, wat ze willen bereiken, hoe ze dit willen bereiken, wie hen bijstaat (zoals bv. artsen, verpleegkundigen, vrijwillegers,…)enz.

Diegene die interesse hebben om daar aan het werk te gaan kunnen de vacatures raadplegen.
Er is ook een pagina in het engels geschreven die een korte schets geeft over de historiek.
Ik vind het zeker en vast wel een goede site en ze is objectief en overzichtelijk. Ik denk dat de site helemaal volledig is.

Bevoegdheidskritiek

Er komen geen mensen aan het woord, het is dus louter een informatieve site. Ze geeft een korte schets van het ontstaan en de huidige situatie nu.

Persoonlijke vind ik het een goede site die duidelijk is en voor iedereen verstaanbaar. Er zijn contactpunten indien je nog vragen zou hebben en verwijzingen naar andere sites en organisaties.

Rechtszinnigheidskritiek

Iedereen kan terecht op deze site. Ik denk wel dat deze site interessant is voor mensen die op zoek zijn naar opvang voor personen met een psychische stoornis omdat je wel een goed beeld krijgt van het Psychiatrsch Centrum Dr. Guislain.